มูลนิธิส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชน โทร (02) 105 4595 E-mail : info@cyfthai.org