Company Overview

มูลนิธิส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชน เป็นองค์กรสาธารณกุศล ที่มุ่งมั่นทำกิจกรรมเพื่อพัฒนา และส่งเสริมการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาสให้มีการศึกษา และได้รับการอบรมพัฒนาปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีต่อสังคม ส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาเด็กและเยาวชน โดยอาศัยชุมชนมีส่วนร่วมปลูกจิตสำนึกการอนุรักษ์ และประยุกต์ใช้อย่างสอดคล้องเข้ากับวิถีชีวิตพื้นบ้านและภูมิปัญญาไทย ส่งเสริมให้เกิดการกระจายด้านการศึกษา และลดช่องว่างความแตกต่างระหว่างเมืองกับชนบท โดยมีแผนดำเนินงานและการวัดผลในเชิงปริมาณ และคุณภาพอย่างต่อเนื่อง และมีระบบการจัดการที่ดี

Mission

1.ส่งเสริมการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนผู้ด้อยโอกาสให้มีการศึกษาและได้รับการอบรมพัฒนาปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีต่อสังคม
2. ส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาเด็กและเยาวชนโดยอาศัยชุมชนส่วนร่วมด้วยการอนุรักษ์และประยุกต์ใช้อย่างสอดคล้องกับวิถีชีวิตพื้นบ้านและภูมิปัญญาไทย
3. ส่งเสริมให้เกิดการกระจายด้านการศึกษาและลดช่องว่างความแตกต่างระหว่างเมืองและชนบท
4. ส่งเสริมงานวัฒนธรรม
5. ดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์หรือร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นๆเพื่อสาธารณประโยชน์