Home

“ทางมูลนิธิฯ ได้นำเงินบริจาคส่วนหนึ่ง
ที่ได้จากผู้สนับสนุนมาจัดสรรเป็นวัคซีน
ให้กับบุคลากรของทางมูลนิธิฯ
ในทุกพื้นที่การทำงาน เพื่อความ
ปลอดภัยของน้องๆ เด็กนักเรียน
ในศูนย์การเรียน CYF ทุกแห่ง”

วิทิต เติมผลบุญ
เลขานุการ CYF

“การศึกษาในยุคดิจิตอล คือ การสร้าง
กระบวนการให้เด็กค้นหาและค้นพบตัวเอง
ไม่ใช่การยัดเยียดความรู้ เพราะเมื่อเด็กสนใจ
อะไรเป็นพิเศษ เขาจะค้นหาของเขาเอง"

"ศูนย์การเรียน คือ การศึกษาในอนาคต”

“ถ้าอยากกินปลา ต้องสร้างวังปลา
ถ้าอยากกินของป่า ต้องรักษาป่า
อยากจัดการศึกษา ต้องเข้าใจชุมชน
คืนการศึกษาให้ชุมชนเป็นผู้จัดการ”

ผู้ใหญ่บ้าน สมบูรณ์ ใจปิง
ผู้อำนวยการ ศูนย์การเรียนชุมชนธรรมชาติบ้านห้วยพ่าน

“คนกะเหรี่ยงไม่ได้ดูแลป่า
คนไทยไม่ได้ดูแลป่า
ประเพณีต่างหากที่ดูแลป่า”

ลุงเนเส่ง
ปราชญ์ชุมชนตำบลไล่โว่ อ.สังขละบุรี จ.กาญจณบุรี

Slider

ข่าว / กิจกรรม

งานของ CYF ในสื่อต่างๆ

Play
Play
Play
Play
Play
Play
โครงการ เติมแสงสว่างคนเราให้เท่ากัน
Slider

ผลงาน

Subscribe