งานของเรา

พัฒนาคุณภาพการศึกษาตาม พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ มาตรา 12 พ.ศ.2542
– คืนการศึกษาให้ชุมชนออกแบบ และจัดการด้วยตนเอง
– สร้างนวัตกรรมการศึกษาที่สอดคล้องกับชุมชน

ขับเคลื่อนเชิงนโยบายการศึกษา ร่วมเป็นคณะกรรมการ การปฏิบัติการส่งเสริมสนับสนุนและติดตาม การจัดการศึกษาทางเลือก
– ระบบฐานข้อมูลศูนย์การเรียน
– แนวทางการจัดการศึกษาในศูนย์การเรียน
– ศูนย์ประสานงานการศึกษาทางเลือก

เครือข่ายศูนย์การเรียน

สร้างพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน

 

พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและ โครงสร้างพื้นฐานในศูนย์การเรียน
– ประสานงานค่ายอาสา
– รับบริจาค
– ติดตั้งสัญญาณโทรศัพท์ และระบบ อินเตอร์เน็ต

2548 – 2556 : CYF ร่วมทำงานกับ ผู้บริหาร สำนักงานองค์การส่วนตำบลไล่โว่ ปราชญ์ชุมชน และผู้นำชุมชน ทำ โครงการเด็กบ้านไกล อบต.ไล่โว่ อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี ในการแก้ปัญหาการศึกษาของลูกหลานให้สามารถเรียนต่อในระดับมัธยมศึกษา ที่โรงเรียนในตัวเมืองอำเภอสังขละบุรี โดยมีบ้านพักและรถรับส่งอยู่ที่ อบต.ไล่โว่

2556 – ปัจจุบัน : CYF ร่วมทำงานกับ ชุมชนบ้านห้วยพ่าน ต.เปือ อ.ฌชียงกลาง จ.น่าน ร่วมกันก่อตั้ง ศูนย์การเรียนชุมชนธรรมชาติห้วยพ่าน รูปแบบการจัดการศึกษาในระดับประถมศึกษาโดยองค์กรชุมชนแห่งแรกของประเทศไทย

2557 – ปัจจุบัน : CYF ร่วมทำงานกับ ชุมชนบ้านสะเนพ่อง ร่วมกันก่อตั้ง ศูนย์การเรียนชุมชนศรีสุวรรณสะเนพ่อง (วิถีกะเหรี่ยงทุ่งใหญ่นเรศวร) รูปแบบการจัดการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาโดยองค์กรชุมชนแห่งแรกของประเทศไทย

2560 – 2561 : CYF จัดการเรียการสอนผ่านการเดินทาง ที่เรียกว่า Field Trip Based Learning : FBL ของนักเรียนรุ่นแรก ของศูนย์การเรียนชุมชนศรีสุวรรณสะเนพ่อง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

2561 – 2562 : CYF จัดการเรียการสอนผ่านการเดินทาง ที่เรียกว่า Field Trip Based Learning : FBL ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 ของศูนย์การเรียนชุมชนศรีสุวรรณสะเนพ่อง และนักเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 1 ของศูนย์การเรียนชุมชนธรรมชาติบ้านห้วยพ่าน

2562 : CYF เปิดศูนย์การเรียน ซี วาย เอฟ ที่ จ.นครพนม เพื่อรองรับนักเรียนในศูนย์การเรียนชุมชน ที่ต้องการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา และผู้คนที่สนใจการเรียนรู้ ในรูปแบบ STEM

งานของ CYF ในระยะแรก จะเป็นงานก่อสร้างอาคารสถานที่โดยส่วนใหญ่ เนื่องจากหลายๆ พื้นที่ยังมีความต้องการพัฒนา อาคารสถานที่และสาธารณูปโภค ในขณะเดียวกันก็ทำการพัฒนาแนวทางการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชนควบคู่ไปพร้อมกันด้วย

ช่วงเกิดภัยพิบัติ สึนามิ ปี พ.ศ.2546 ได้ส่งผลกระทบต่อทรัพย์สินและชีวิตของประชาชนในพื้นที่ 6 จังหวัดภาคใต้ ถือเป็นการเปลี่ยนแนวทางการทำงาน CYF มาทำงานประเด็นงานด้านวัฒนธรรมชุมชน ซึ่งเป็นหนึ่งในวิธีการเยียวยาสภาวะจิตใจและเชื่อมร้อยจิตใจของผู้คนในชุมชนประสบภัยเข้ามาร่วมกันพัฒนาฟื้นฟูงานด้านต่างๆ ของหมู่บ้าน

CYF ได้เข้าไปมีบทบาททำงานร่วมกับหน่วยงานภาคี อาทิ มูลนิธิชุมชนไท, เครือข่ายผู้ประสบภัย สึนามิ 6 จังหวัด, เครือข่ายบ้านน้ำเค็ม จ.พังงา, เครือข่ายฟื้นฟูวิถีชีวิตชุมชนเกาะลันตา จ.กระบี่ เป็นต้น โดย CYF ทำหน้าที่รับผิดชอบในการก่อสร้างศูนย์วัฒนธรรมชุมชนและการจัดแสดงภายในอาคารศูนย์วัฒนธรรมชุมชน

2545 – 2547 :
บ้านอาไฮ้ ต.เทิดไท อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
บ้านน้ำแคะใน – บ้านน้ำจูน – บ้านหนองน่าน อ.บ่อเกลือ จ.น่าน
โครงการเด็กบ้านไกลและเกษตรแผนใหม่ โรงเรียนท่าสองยาง อ.ท่าสองยาง  จ.ตาก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านดงคา อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์
สร้างโรงเรียนทิโบออง อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี
สร้างโรงเรียนสำนักแม่ชีไทยญาณ อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี

2547 – 2551 :
พิพิธภัณฑ์ชาวเกาะลันตา
หอชาติพันธุ์ชาวเลอุรักลาโว้ย บ้านสังกะอู้ ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่
บ้านวัฒนธรรมมอแกนบ้านทับตะวัน อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา
พิพิธภัณฑ์ชุมชนบ้านหน้านอก เกาะทรายดำ จ.ระนอง
พิพิธภัณฑ์ชาวเล หมู่บ้านมอแกน บ้านทุ่งหว้า ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา
พิพิธภัณฑ์สึนามิ และศูนย์วัฒนธรรมบ้านน้ำเค็ม อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา

2556 – ปัจจุบัน :
ศูนย์การเรียนชุมชนธรรมชาติห้วยพ่าน ต.เปือ อ.เชียงกลาง จ.น่าน
ศูนย์การเรียนชุมชนศรีสุวรรณสะเนพ่อง (วิถีกะเหรี่ยงทุ่งใหญ่นเรศวร) ต.ไล่โว่ อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี
ศูนย์การเรียน ซี วาย เอฟ อ.เมือง จ.นครพนม