บุคลากร

คณะกรรมการบริหารมูลนิธิ

นายประยูร สุธาบูรณ์
ประธานคณะกรรมการมูลนิธิ

นายวิชาญ เติมผลบุญ (ท๋อง)
รองประธานกรรมการ

นายวิทิต เติมผลบุญ (หน่อง)
เลขาธิการมูลนิธิ

นายปิยะ ไวยานิกรณ์ (หนามเตย)
เหรัญญิก

นายศิริวัฒน์ คันธารส (อาร์ต)
กรรมการ

นายศุภรัช จรัสเพ็ชร์ (บอม)
กรรมการ

นายเอกวิภาค ภัทรลาภ (คิม)
กรรมการ

สำนักงานนครพนม

นางสาวพิมพ์ชนก จอมมงคล (ตูน)
เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ

นายตฤณพงศ์ จุลพรรค์ (โอ๊ด)
เจ้าหน้าที่ร้านเปลี่ยนเป็น

สำนักงานกรุงเทพ

นายปิยะ ไวยานิกรณ์ (หนามเตย)
ผู้จัดการมูลนิธิ

นายพรหมพล ศรีมานพ (เปรม)
หัวหน้าฝ่ายระดมทุน

นายยศพล วงศ์เจริญ (กอล์ฟ)
เจ้าหน้าที่

(ชาติ)
เจ้าหน้าที่

ชลธารา แสนกุล (จ๊ะโอ๋)
เจ้าหน้าที่

นายศุภรัช จรัสเพ็ชร์ (บอมม์)
เจ้าหน้าที่อาวุธโส

นางสาวขวัญจิรา วัฒนสืบสิน (จูน)
เจ้าหน้าที่

ศุภสัณห์ วุฒิลักษณ์ (พีม)
เจ้าหน้าที่

ปฏิพล อมรนฤมิต (พี)
เจ้าหน้าที่

ฉัตรณรัศมิ์ศร ศรีเกษ (กลอยใจ)
เจ้าหน้าที่

นายพูลปรีชา เอื้อตันตรังษี (แม็กซ์)
เจ้าหน้าที่สารสนเทศ

นายภานุ สุวรรณศรี (ปีโป้)
เจ้าหน้าที่

แพรววนิด ศรีประทุมวงค์ (แพรว)
เจ้าหน้าที่

กวิน กลิ่นสุวรรณ์ (กานต์)
เจ้าหน้าที่

รนุช บุญทวี (เฟรน)
เจ้าหน้าที่

นางสาวปรวรรณ ทรงบัณฑิตย (เต๋า)
เจ้าหน้าที่

นายธนาวุฒิ สุทธินุ่น (เควิน)
เจ้าหน้าที่

จิตราภา ภู่ทรัพย์สิน (เนย)
เจ้าหน้าที่

ชนัญญา ศรีบุญเกิด (กิ๊ก)
เจ้าหน้าที่

ศูนย์การเรียนซี วาย เอฟ จังหวัดนครพนม

นายวิทิต เติมผลบุญ
รักษาการผู้อำนวยการศูนย์การเรียน

นายวิชาญ เติมผลบุญ (ท๋อง)
ผู้สอน

นายคมกริช เติมผลบุญ (ฮุย)
ผู้สอน

นายผาสุก มั่นคง (น้อย)
ผู้สอน

ศูนย์การเรียนชุมชนธรรมชาติบ้านห้วยพ่าน จังหวัดน่าน

นายสมบูรณ์ ใจปิง (ลุงสม)
ผู้อำนวยการศูนย์การเรียน

นางสาวศรัญพร รัตน์ศรีโว (มล)
ผู้สอน

นางสาวกัญญารัตน์ จันดี (อ้อย)
ผู้สอน

ศูนย์การเรียนศรีสุวรรณสะเนพ่อง (วิถีกะเหรี่ยงทุ่งใหญ่นเรศวร) จังหวัดกาญจนบุรี

นายนันวิมล ไทรนิทัศน์ (จุก)
ผู้อำนวยการศูนย์การเรียน

นายสมพร น้อยศรี (พร)
ผู้สอน

นายชาญชัย สังขธิติ (ซา)
ผู้สอน

นายเพื่อชาติ เสตะพันธ์ (ชาติ)
ผู้สอน

นายพรศักดิ์ ขวัญธนสกุล (ไผ่)
ผู้สอน