บุคลากร

Our TEAM

นายประยูร สุธาบูรณ์
ประธานคณะกรรมการมูลนิธิ

นายวิชาญ เติมผลบุญ
รองประธานกรรมการ

นายวิทิต เติมผลบุญ (หน่อง)
เลขาธิการมูลนิธิ

นายปิยะ ไวยานิกรณ์ (เตย)
เหรัญญิก

นายเอกวิภาค ภัทรลาภ (คิม)
กรรมการ

นายศิริวัฒน์ คันธารส (อาร์ต)
กรรมการ

นายศุภรัช จรัสเพ็ชร์ (บอม)
กรรมการ

ทีมส่วนกลาง

น.ส.พิมพ์ชนก จอมมงคล (ตูน)
เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ

นายพูลปรีชา เอื้อตันตรังษี
เจ้าหน้าที่ฝ่าย IT

น.ส.สิริกร กิจก้องพนา (ศรี)
เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ

ทีมจัดการศึกษาในศูนย์การเรียนซี วาย เอฟ จังหวัดนครพนม

นายคมกริช เติมผลบุญ (ฮุย)
ผู้สอน

นายผาสุก มั่นคง (น้อย)
ผู้สอน

ทีมจัดการศึกษาในศูนย์การเรียนชุมชนศรีสุวรรณสะเนพ่อง ฯ

นายชาญชัย สังขธิติ
ครูชุมชน

นายเพื่อชาติ เสตะพันธ์
ครูชุมชน

นายพรศักดิ์ ขวัญธนสกุล
ครูชุมชน

นายสมพร น้อยศรี
ครูชุมชน

ทีมจัดการศึกษาในศูนย์การเรียนชุมชนธรรมชาติบ้านห้วยพ่าน

น.ส.ศรัญพร รัตน์ศรีโว
ครูชุมชน

อาสาสมัครประจำ

น.ส.ชมเดือน คำยันต์

นายอิทธิถนัตถ์ สิทธิพรหม