ประวัติการก่อตั้งมูลนิธิ 2543–2545

ค้นหาจึงค้นพบ –CYF  (ประวัติการก่อตั้งมูลนิธิ 2543–2545)

เริ่มต้นจากการรวมตัวกันของกลุ่มจิตอาสาที่สนใจประเด็นด้านการศึกษา ยังไม่ก่อตัวจัดตั้งเป็นมูลนิธิฯ พวกเรารวมตัวกันไปทำกิจกรรม อาทิ สร้างอาคารเรียน จัดกิจกรรมวันเด็ก มอบสิ่งของเสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม อุปกรณ์และวัสดุเครื่องเขียน เป็นต้น

เมื่อผ่านพ้นการทำงานในลักษณะกลุ่มคนจิตอาสา ช่วงระยะเวลา 3 ปีแรก คณะทำงานได้กลับไปเยี่ยมหมู่บ้านที่ตนได้เคยไปสร้างอาคารเรียนให้ แต่กลับพบว่าบางหมู่บ้านได้ล่มสลายไป หรือไม่บางหมู่บ้านก็เหลือแต่ผู้สูงอายุอาศัยอยู่ คนรุ่นใหม่ย้ายออกไปใช้ชีวิตทำงานหาเงินนอกหมู่บ้าน คณะทำงานจึงมาตั้งคำถามกับบทบาทการทำงานของตนเอง ซึ่งผลจากการทบทวนตนเองได้นำมาสู่การเปลี่ยนแปลงทางความคิดพบว่า สิ่งที่ทำอยู่เป็นเพียงการส่งเสริมและพัฒนาที่เน้นด้านวัตถุปัจจัยภายนอกเท่านั้น ซึ่งสิ่งก่อสร้างต่างๆ หรือสิ่งของที่มอบให้นั้นไม่ใช่สิ่งที่จะทำให้ชุมชนดำรงอยู่ได้อย่างยั่งยืน และไม่ได้พัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ดีขึ้นตามความปรารถนาของชุมชนจริงๆ

คณะทำงานเกิดคำถามและได้พยายามหาคำตอบว่า อะไรคือสิ่งที่ทำให้ชุมชนสามารถดำรงอยู่ได้อย่างยั่งยืน? โดยนำพาตนเองเข้าไปอยู่กับความจน ไปใช้ชีวิตในหมู่บ้านตามข้อมูลของกระทรวงมหาดไทย มี 14 จังหวัด 33 หมู่บ้านที่ถูกระบุว่า “ยากจนที่สุดในประเทศ” เพื่อให้เข้าใจว่าหมู่บ้านที่เขาว่ายากจนที่สุดนั้นเขาอยู่กันอย่างไร? เหตุใดหมู่บ้านเหล่านั้นจึงถูกระบุว่าเป็นหมู่บ้านที่ยากจน? และในความยากจนนั้นอะไรทำให้เขายังมีคงความเป็นชุมชนอยู่ได้?ซึ่งคณะทำงานมูลนิธิฯ นั้นมีความเชื่อว่า ในความจนมีความงดงาม

รัฐจัดลำดับความจน-รวยด้วยตัวเลขเชิงเศรษฐกิจ หมู่บ้านที่ถูกระบุว่าจนเพราะมีรายได้ไม่ถึงเกณฑ์กำหนดจึงตีตรา ‘ความจน’ เอาไว้ แต่เมื่อคณะทำงานมูลนิธิฯ ได้ลงไปสำรวจความจริงก็พบว่า หมู่บ้านที่เขาไม่ใช้เงินเพราะเขาพึ่งพาตนเองได้ เขาไม่จำเป็นต้องใช้เงิน เขามีอาหารที่ไม่ต้องใช้เงินซื้อ เงินจึงไม่ใช่ปัจจัยในชีวิต อีกทั้งพวกเขายังร่ำรวยทรัพยากรและมีรากวัฒนธรรมงดงาม

เมื่อได้ตระหนักรู้แล้วว่า รากฐานทางวัฒนธรรมคือสิ่งที่ยึดเหนียวให้ชุมชนเกิดความมั่นคงและยั่งยืน ดังนั้น การศึกษาที่เหมาะสมกับชุมชนจริงๆ คือการศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทชุมชน ต่อมาจึงได้รวมกันก่อตั้งและจดทะเบียน“มูลนิธิส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชน” โดยมีเป้าหมายให้การศึกษาอยู่บนพื้นฐานที่มีชุมชนเป็นหลัก การจัดการศึกษาที่ไม่เข้าไปทำลายวัฒนธรรมชุมชน และบริบทของชุมชนที่มีอยู่แล้ว แต่การศึกษาจะเข้าไปเสริมสร้างสิ่งที่ชุมชนมีอยู่ให้เข้มแข็งได้อย่างไร นั่นจึงเป็นโจทย์สำคัญในการออกแบบการทำงานของมูลนิธิฯ ในระยะต่อมา

มูลนิธิส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชน ก่อตั้งเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2545 เป็นองค์กรสาธารณกุศลที่ได้รับอนุญาตจัดตั้งจากคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม เลขทะเบียนมูลนิธิต.188/2545 และกระทรวงมหาดไทยเลขทะเบียนมูลนิธิกท 1166 จดทะเบียนเป็นองค์กรเอกชนสาธารณกุศลด้านส่งเสริมการศึกษาของเด็กและเยาวชนไทย

วัตถุประสงค์มูลนิธิ CYF

  1. ส่งเสริมการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนผู้ด้อยโอกาสและได้รับการอบรมพัฒนาปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีต่อสังคม
  2. ส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาเด็กและเยาวชนโดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมเพื่อการอนุรักษ์และประยุกต์ใช้อย่างสอดคล้องกับวิถีชีวิตพื้นบ้าน และภูมิปัญญาไทย
  3. ส่งเสริมให้เกิดการกระจายด้านการศึกษาและลดช่องว่างความแตกต่างระหว่างเมืองและชนบท
  4. ส่งเสริมงานด้านประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น
  5. สนับสนุน ร่วมมือกับหน่วยงานรัฐและองค์กรภาคประชาสังคม ในการสร้างและส่งเสริมกลไกการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคและการเข้าถึงบริการของรัฐ
  6. ดำเนินงานหรือร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นๆ เพื่อสาธารณประโยชน์
  7. ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องทางการเมือง