โครงการ พัฒนาศูนย์การเรียนไซเบอร์

หลักการและเหตุผล

จากการทำงานขับเคลื่อนเรื่องศูนย์การเรียนกับหลายภาคส่วน ทั้งในระดับชุมชน เครือข่าย ศูนย์การเรียน และภาครัฐบาล ทำให้มูลนิธิส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชนเล็งเห็นความสำคัญของการสร้างให้เกิดความร่วมมือทางวิชาการในการเรียนการสอนระดับเครือข่ายศูนย์การเรียน โดยการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาให้สามารถตอบสนองต่อรูปแบบการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียนโดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการศึกษาที่ทันสมัยและสร้างแหล่งเรียนรู้แบบเปิดที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียนในศูนย์การเรียนที่มีความหลากหลาย ทั้งผู้เรียนที่มีความเป็นเลิศเฉพาะด้าน ผู้เรียนที่ต้องการเรียนรู้ตามความสนใจ และผู้เรียนที่หลุดออกจากการศึกษาในระบบ เนื่องจากมีภาระรับผิดชอบในครอบครัวหรือได้รับผลกระทบทางสังคม

Massive Open Online Courses: MOOC เป็นนวัตกรรมหนึ่งในการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ ที่สามารถรองรับผู้เรียนจำนวนมากและเอื้อให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา ผ่านสมาร์ตโฟน คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต โดยเรียนผ่านวิดีโอ มีแบบฝึกหัดหลังบทเรียน การจัดห้องเรียนเสมือน   การอภิปรายออนไลน์ เป็นต้น ซึ่งเป็นความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่ช่วยตอบโจทย์การจัดการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัยของศูนย์การเรียน

สำหรับแบบการดำเนินโครงการในระยะแรก มูลนิธิฯ พัฒนาระบบการเรียนการสอนออนไลน์ระบบเปิด (MOOC) โดยจัดทำบทเรียนออนไลน์เชิงวิชาการในรูปแบบของการ Block Course ตามตัวชี้วัดหลักสูตรแกนกลางที่ไม่สามารถนำมาบูรณาการการเรียนรู้ในรูปแบบโครงงาน หรือ STEM ได้ ซึ่งเอื้อให้ผู้เรียนจัดการเวลาเรียนของตนเองและมีเวลามาเน้นในส่วนของการออกแบบการเรียนรู้เฉพาะทางที่ตนเองสนใจ โดยแต่ละศูนย์การเรียนจะสร้างบทเรียนออนไลน์ตามความเชี่ยวชาญของแต่ละศูนย์และแบ่งปันทรัพยากรสื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน ซึ่งช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนครูเฉพาะทางในศูนย์การเรียน ต่อมา การดำเนินโครงการในระยะที่ 2 มูลนิธิฯ จะขยายการพัฒนาระบบการเรียนการสอนออนไลน์ระบบเปิด (MOOC) กับเครือข่ายศูนย์การเรียนทั่วประเทศ และพัฒนาบทเรียนออนไลน์ให้มีความหลากหลายตามอัตลักษณ์หรือบริบทท้องถิ่นของแต่ละศูนย์การเรียน ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้กับผู้เชี่ยวชาญจากศูนย์การเรียนต่างๆ ได้อย่างหลากหลาย

นอกจากการพัฒนาระบบการเรียนการสอนออนไลน์แบบ MOOC แล้ว มูลนิธิฯ ยังมีเป้าหมายพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางเพื่อการบริหารจัดการภายในศูนย์การเรียนออนไลน์ เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อการจัดเก็บข้อมูลผู้เรียน และประวัติการลงทะเบียนเรียน การวัดประเมินผล การจัดการเรียนการสอนร่วมกันระหว่างศูนย์การเรียน เป็นการสนับสนุนงานวิชาการในระดับเครือข่ายศูนย์การเรียนและการสร้างระบบฐานข้อมูลผู้เรียนออนไลน์

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อพัฒนาระบบการเรียนการสอนออนไลน์ในระบบเปิดระดับเครือข่ายศูนย์การเรียน
  2. เพื่อสร้างโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนในมิติต่างๆ ทั้งเชิงกายภาพในพื้นที่ห่างไกล ความสนใจเฉพาะทางของผู้เรียน และความยืดหยุ่นในเวลาเรียน
  3. เพื่อเป็นระบบคลังสมองของครูภูมิปัญญาออนไลน์
  4. เพื่อพัฒนาระบบกลางในการบริหารจัดการภายในศูนย์การเรียน กระบวนการวัดและประเมินผล การจัดเก็บฐานข้อมูลผู้เข้าเรียนและประวัติ และผลการเรียน การลงทะเบียนเรียนรายวิชาข้ามศูนย์การเรียน การถ่ายโอนหน่วยกิตระหว่างศูนย์การเรียน


วิธีการดำเนินงาน

กิจกรรม

ปีการศึกษา 2562

ปีการศึกษา 2563

ไตรมาศ1

ไตรมาศ2

ไตรมาศ3

ไตรมาศ1

ไตรมาศ2

ไตรมาศ3

1.    ประสานเครือข่ายศูนย์การเรียน (ครอบคลุมทั่วประเทศ) เพื่อระดมผู้เชี่ยวชาญจากทุกศูนย์การเรียนเข้าร่วมโครงการ
2.    ศึกษาและพัฒนาระบบการเรียนการสอนออนไลน์ระบบเปิด (MOOC) ที่มีคุณลักษณะรองรับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ระบบเปิดสำหรับศูนย์การเรียน
3.    ศึกษาและใช้งานระบบกลางในการบริหารจัดการภายในศูนย์การเรียน ที่มีกระบวนการวัดและประเมินผล การจัดเก็บฐานข้อมูลผู้เรียน ประวัติการเรียนและหน่วยกิตสะสม พร้อมระบบการถ่ายโอนหน่วยกิต
4.    พัฒนามาตรฐานกระบวนการเรียนการสอน มาตรฐานสื่อการเรียนรู้ และการประกันคุณภาพการเรียนการสอนออนไลน์ในระบบเปิดสำหรับศูนย์การเรียน  (MOOC)
5.    พัฒนาและหรือแปลง/ปรับปรุงสื่อการเรียนรู้ตามเป้าหมายที่กำหนด ให้เป็นรายวิชาเพื่อการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในระบบเปิดสำหรับศูนย์การเรียน (MOOC)
6.    จัดการเรียนการสอนออนไลน์ในระบบเปิดสำหรับ 16 ศูนย์การเรียน (MOOC) ประเมินและปรับปรุง พัฒนาต่อเนื่อง
7.    ประสานหน่วยงานสถานศึกษาทั่วประเทศที่เกี่ยวข้องเพื่อการรับรองมาตรฐานและการถ่ายโอนหน่วยกิตที่เป็นผลการเรียนรู้จากระบบการเรียนการสอนออนไลน์ในระบบเปิดสำหรับศูนย์การเรียน
8.    จัดการเรียนการสอนออนไลน์ในระบบเปิดสำหรับเครือข่ายศูนย์การเรียน (MOOC) ทั่วประเทศไทย ประเมินและปรับปรุง พัฒนาต่อเนื่อง

 

ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

  1. ระบบการเรียนการสอนออนไลน์ในระบบเปิด (MOOC) ระดับเครือข่ายศูนย์การเรียน
  2. ศูนย์การเรียนมีระบบกลางที่มีมาตรฐานในการบริหารจัดการภายในศูนย์การเรียน ที่มีกระบวนการวัดและประเมินผล การจัดเก็บฐานข้อมูลผู้เข้าเรียนและประวัติ และผลการเรียน
  3. ผู้เรียนในศูนย์การเรียนได้รับโอกาสในการเข้าถึงคุณภาพการศึกษาที่เหมาะสมกับตนเองและสอดคล้องกับบริบทชุมชน
  4. ผู้เรียนในศูนย์การเรียนได้เรียนกับผู้เชี่ยวชาญจากศูนย์การเรียนต่างๆ และนำความรู้มาปรับใช้ พัฒนาและปฏิบัติในชุมชนของตน
  5. แหล่งรวบรวมระบบคลังสมองของครูภูมิปัญญาออนไลน์
ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *