โครงการ “เติมแสงสว่างคนเราให้เท่ากัน”

ติดตั้งเสาไฟฟ้าเข้าสู่ศูนย์การเรียนซี วาย เอฟ

ที่มาและความสำคัญ

มูลนิธิส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชน (Children and Youth Development Foundation : CYF) เป็นองค์กรสาธารณกุศลด้านส่งเสริมการศึกษาของเด็กและเยาวชนไทย มีวิสัยทัศน์ในการ “สร้างโอกาสทางการศึกษา สร้างคุณภาพเด็กและเยาวชน สร้างชุมชนเข้มแข็ง” โดยมีภารกิจหลักในการพัฒนาการศึกษาในรูปแบบ “ศูนย์การเรียน” ที่เปิดโอกาสให้องค์กรชุมชนและองค์กรเอกชนมีสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามมาตรา 12 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งเป็นตัวบทกฎหมายที่ตอบโจทย์กับสังคมไทยในศตวรรษที่ 21 เอื้อต่อความหลากหลายของผู้คน โดยการกระจายอำนาจให้ภาคสังคมและประชาชนมีส่วนร่วมในการออกแบบการจัดการศึกษาที่เหมาะสมกับผู้เรียนกลุ่มต่างๆ ซึ่งทำให้ผู้เรียนเรียนรู้อย่างมีความหมาย เกิดทักษะ และนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงในชีวิต อีกทั้งยืดหยุ่นในการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี

จากการทำงานขับเคลื่อนการศึกษามาตรา 12 กับหน่วยงานภาคส่วนต่างๆ ทั้งในระดับชุมชน เครือข่ายศูนย์การเรียน และภาครัฐบาล มาอย่างต่อเนื่องเข้าสู่ปีที่ 6  ในปี 2562 มูลนิธิฯ ต้องการยกระดับการทำงาน โดยเปิด “ศูนย์การเรียน ซี วาย เอฟ” จ.นครพนม ซึ่งมีเป้าหมายในการสร้างนวัตกรรมการศึกษามาตรา 12 โดยออกแบบนวัตกรรมกระบวนการ “CPNEW Model” คือ Course หลักสูตรนอกระบบในรูปแบบ STEM และตามอัธยาศัยในรูปแบบ Online, Project การออกแบบการเรียนการสอนผ่านเทคนิคการเดินทาง (Field trip based learning : FBL) งานเทศกาล (Festival) งานวิจัย(Research), Network เครือข่ายสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ (บ้าน วัด โรงเรียน ท้องถิ่น รัฐ เอกชน มหาวิทยาลัย) และเครือข่ายศูนย์การเรียน, Elderly ส่งเสริมคลังสมองทางปัญญาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต, Workshop การจัดอบรมต่างๆ

ศูนย์การเรียน ซี วาย เอฟ ตั้งอยู่ในจังหวัดนครพนม ซึ่งเป็นพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษส่งผลให้สภาพสังคมเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดด ซึ่งอาจสร้างความเหลื่อมล้ำให้ประชาชนสูงขึ้น ดังนั้น ศูนย์การเรียนซี วาย เอฟ ซึ่งเป็นศูนย์การเรียนแห่งแรกในจังหวัดนครพนมที่มีรูปแบบการจัดการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย ตามโมเดล CPNEW ที่เน้นการออกแบบหลักสูตรได้อย่างยืดหยุ่นเพื่อพัฒนาทักษะและขีดความสามารถที่หลากหลายให้ตอบโจทย์กับบริบทในสังคมได้อย่างเท่าเทียม ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มผู้เรียนที่มีความสนใจเฉพาะทาง หรือกลุ่มผู้เรียนที่หลุดออกจากการศึกษาในระบบ เพราะมีภาระหน้าที่ในครอบครัวหรือได้รับผลกระทบทางสังคม โดยมีแนวคิดในการจัดการศึกษาที่ยึดตัวผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง และใช้กระบวกการเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติ (Active Learning) ที่เน้นพัฒนาทักษะสู่ศตวรรษที่ 21

อย่างไรก็ตาม ศูนย์การเรียนซี วาย เอฟ ตั้งอยู่บริเวณผืนที่นา แหล่งเกษตรกรรมของหมู่บ้านดอนม่วง ตำบลท่าค้อ อำเภอเมืองนครพนม ซึ่งอยู่บริเวณรอบนอกเขตการให้บริการของการไฟฟ้า ซึ่งทำให้ไม่มีเสาไฟฟ้าและสายไฟฟ้าลากผ่านศูนย์การเรียนฯ ดังนั้น จึงจำเป็นต้องเดินระบบสายไฟฟ้าจากถนนใหญ่เข้าสู่ศูนย์การเรียนฯ ด้วยตนเอง ในการก่อสร้างศูนย์การเรียนที่เป็นแหล่งนวัตกรรมทางการศึกษาในยุคของเทคโนโลยี อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า คอมพิวเตอร์ ระบบอินเตอร์เน็ต ฯลฯ จึงเป็นสิ่งที่จำเป็นและสำคัญอย่างมากในการอำนวยการเรียนรู้ในโลกที่ความรู้มีอยู่ทุกที่แม้แต่ในอากาศที่ต้องใช้เทคโนโลยีสื่อสารสนเทศในการเข้าถึงข้อมูล โดยการจัดทำโครงการ “เติมแสงสว่างคนเราให้เท่ากัน” ติดตั้งเสาไฟฟ้าเข้าสู่ศูนย์การเรียนซี วาย เอฟ จะช่วยอำนวยให้ศูนย์การเรียนฯ มีไฟฟ้าที่เสถียรในการอำนวยการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางที่ศูนย์การเรียนซี วาย เอฟ ได้วางแผนและตั้งเป้าหมายไว้

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อพัฒนาศูนย์การเรียนซี วาย เอฟ เป็นศูนย์นวัตกรรมทางการศึกษามาตรา 12 โดยเฉพาะในเรื่องการศึกษาออนไลน์ การศึกษาในศตวรรษที่ 21
  2. เพื่อให้ศูนย์การเรียนซี วาย เอฟ มีไฟฟ้าและระบบอินเตอร์เน็ตที่เสถียรในการอำนวยการจัดการเรียนการสอน รวมทั้งเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายกับอุปกรณ์ไฟฟ้าประกอบเรียนรู้

สถานที่ดำเนินการ

ศูนย์การเรียน ซี วาย เอฟ ตั้งอยู่ที่บ้านดอนม่วง ตำบลท่าค้อ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

งบประมาณ

ที่ รายการ จำนวน(หน่วย) ราคา/หน่วย จำนวน(บาท)
1 เสาไฟฟ้า 7 เมตร 22 ต้น 2,000 44,000
2 แร็ค + ลูกแร็ค 22 ชุด 120 2,640
3 สายไฟอลูมิเนียม 50 sq.mm. (500 เมตร) 2 เส้น 15,820 31,640
4 กำแพงกันดิน + เสาไฟ 59 เมตร 59 เมตร 2,000 118,000
5 ค่าแรงติดตั้งเสาไฟ + เดินสายไฟ 7,500
รวมทั้งสิ้น 203,780

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  1. ศูนย์การเรียน ซี วาย เอฟ มีความพร้อมทางระบบไฟฟ้าและอินเตอร์เน็ตในการจัดการเรียนการสอน โดยเฉพาะการเรียนการสอนออนไลน์
  2. ครูและผู้เรียนมีระบบไฟฟ้าและอินเตอร์เน็ตที่เสถียรในจัดการเรียนการสอน หรือในการค้นหาและเข้าถึงแหล่งข้อมูลการเรียนรู้ต่างๆ
  3. อุปกรณ์ไฟฟ้าประกอบเรียนรู้ต่างๆ มีระบบไฟฟ้าที่เสถียรรองรับซึ่งไม่ก่อให้เกิดความเสียหายหรือชำรุด

ภาพการเดินสายไฟชั่วคราวเข้าศูนย์การเรียนในปัจจุบัน

ภาพโครงสร้างพื้นฐานในศูนย์การเรียนซี วาย เอฟ
(อัพเดทงานก่อสร้างตั้งแต่เดือนมกราคม – กรกฎาคม 2562)

โครงสร้างพื้นฐาน ณ ศูนย์การเรียนซี วาย เอฟ กำลังค่อยๆพัฒนาตามกำลังที่มี แผนงานต่อไป คือ การวางเสาไฟฟ้าและสร้างกำแพง สำหรับเดินสายไฟและอินเตอร์เน็ต

อาคารสำนักงาน ที่ใช้ชั้น 2 เป็นหอพักนักเรียน และชั้นล่างเป็นห้องเรียน 2 ห้อง ซึ่งอีกห้องกำลังจะพัฒนาเป็นห้องสื่อการเรียนรู้ สำหรับจัดวางคอมพิวเตอร์และชั้นหนังสือ(ห้องสมุดชั่วคราว) และมีลานกิจกรรมเล่นกีฬาออกกำลังกายในตอนเย็น

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *