โครงการ “ผลบุญ” โครงการพวงหรีดหนังสือ

โครงการ “ผลบุญ” โครงการพวงหรีดหนังสือ ร่วมกับ 3 ศิลปินชื่อดัง ได้แก่ พัชรพล แตงรื่น หรือ ALEX FACE, กชวัช บูรณภิญโญ และกรศริน ภัทรโสภาคย์ หรือ REENP โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งต่อโอกาส และหนังสือ ภายใต้คอนเซ็ปท์ “ซื้อพวงหรีดเท่าไร บริจาคหนังสือเท่ากัน 100% เต็ม” ให้แก่ 7 องค์กรพันธมิตร คือ กรมราชทัณฑ์, มูลนิธิกระจกเงา, มูลนิธิส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชน, CYF, มูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก, บ้านเด็กอ่อนพญาไท, โรงเรียนสังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน และยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย หรือองค์กรใดก็ตาม ที่ผู้ซื้อพวงหรีดผลบุญมีความประสงค์ที่จะบริจาคหนังสือ

บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) และ บริษัท อมรินทร์บุ๊คเซ็นเตอร์ จำกัด ได้สืบสานเจตนารมณ์ในการทำงานเพื่อความสุขและความรุ่งโรจน์ของสังคม ริเริ่มโครงการบริจาคหนังสือให้แก่สังคมผ่านโครงการ “ปันความรักด้วยความรู้” โครงการ “ส่งความรู้ สร้างความสุข” และอีกหลายโครงการ ซึ่งได้ทำการบริจาคหนังสือไปยังองค์กรต่างๆ ทั่วประเทศ เป็นจำนวนรวมกว่า 1,000,000 เล่ม หรือกว่า 150,000 บาท แต่ยังพบว่า ยังมีผู้ด้อยโอกาส ทั้ง เด็กและเยาวชน มูลนิธิ ผู้ที่อยู่ในทัณฑสถาน ที่ไม่สามารถเข้าถึงหนังสือได้อีกจำนวนมาก เราจึงจัดตั้งโครงการผลบุญ พวงหรีดหนังสือ เพื่อเปิดโอกาสในทุกคนในสังคม สามารถที่จะเป็น ผู้ให้ และผู้เติมเต็มโอกาส ให้แก่ผู้ด้อยโอกาสในสังคมไทยได้ต่อยอดทางความคิด ต่อยอดอนาคต”

“โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อต่อยอดการบริจาคหนังสือให้แก่ผู้ด้อยโอกาสให้สามารถเข้าถึงหนังสือ พัฒนาความรู้ สติปัญญา และสามารถนำความรู้ไปต่อยอดสู่ชีวิตที่ดีขึ้นได้ และเป็นโครงการที่จะช่วยสร้างผลบุญกับผู้ให้ ช่วยกระจายความรู้สู่สังคม โดยทางเราได้คัดสรรหนังสือ 5 กลุ่มหนังสือ ได้แก่ กลุ่มหนังสือเพื่อเด็กและเยาวชน กลุ่มหนังสือพัฒนาส่งเสริมอาชีพและพัฒนาตัวเอง กลุ่มหนังสือธรรมะและสุขภาพ ที่เหมาะกับชุมชนหรือหน่วยงานที่รับบริจาค เพื่อให้ทุกคนที่ได้หนังสือ นำไปเสริมสร้างทักษะในการเรียนรู้ สร้างการพัฒนาการศึกษาทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ทั่วประเทศ นอกจากนี้ ผู้ที่ซื้อพวงหรีดผลบุญจะได้บริจาคหนังสือ 100% เต็มของราคาพวงหรีดแล้ว สำหรับบุคคลธรรมดายังสามารถนำใบเสร็จไปลดหย่อนภาษีได้ 100% อีกด้วย”

ทั้งนี้ ผู้ที่ต้องการร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสังคมด้วยการบริจาคหนังสือถึงองค์กรต่างๆ สนใจซื้อพวงหรีดผลบุญ สามารถสั่งซื้อพวงหรีดผลบุญ ได้โดย ติดต่อช่องทางการสั่งซื้อ ได้แก่

ช่องทางที่ 1 : www.phonboon.com (วิธีการสั่งซื้อพวกหรีด click!)

ช่องทางที่ 2 : Line @phonboon

ช่องทางที่ 3 : โทร 02-4239889

จากนั้น เลือกพวงหรีดของศิลปินที่ต้องการ มี 2 ระดับราคา คือ 3,500 บาท และ 4,500 บาท พร้อมเลือกระบุชุดหนังสือที่ต้องการบริจาคโดยจะมีมูลค่าหนังสือในการบริจาค 100% เต็มตามราคาพวงหรีด ได้แก่ 5 กลุ่มหนังสือ จากนั้น เลือกองค์กรที่ต้องการบริจาคหนังสือจากรายชื่อ 7 องค์กรข้างต้น หรือระบุองค์กรอื่นๆ ตามที่ผู้สั่งซื้อต้องการ ทางโครงการ จะดำเนินการส่งพวงหรีดผลบุญไปยังวัดในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร และจังหวัดนนทบุรี พร้อมจัดชุดหนังสือบริจาคแก่หน่วยงานผู้รับบริจาคต่อไป และจัดส่งใบเสร็จกลับไปยังผู้สั่งซื้อ เพื่อนำไปลดหย่อนภาษีได้ 100% และจะขยายพื้นที่ในการสั่งซื้อพวงหรีดไปยังจังหวัดหัวเมืองในอนาคต

โครงการ “เติมแสงสว่างคนเราให้เท่ากัน”

ติดตั้งเสาไฟฟ้าเข้าสู่ศูนย์การเรียนซี วาย เอฟ

ที่มาและความสำคัญ

มูลนิธิส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชน (Children and Youth Development Foundation : CYF) เป็นองค์กรสาธารณกุศลด้านส่งเสริมการศึกษาของเด็กและเยาวชนไทย มีวิสัยทัศน์ในการ “สร้างโอกาสทางการศึกษา สร้างคุณภาพเด็กและเยาวชน สร้างชุมชนเข้มแข็ง” โดยมีภารกิจหลักในการพัฒนาการศึกษาในรูปแบบ “ศูนย์การเรียน” ที่เปิดโอกาสให้องค์กรชุมชนและองค์กรเอกชนมีสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามมาตรา 12 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งเป็นตัวบทกฎหมายที่ตอบโจทย์กับสังคมไทยในศตวรรษที่ 21 เอื้อต่อความหลากหลายของผู้คน โดยการกระจายอำนาจให้ภาคสังคมและประชาชนมีส่วนร่วมในการออกแบบการจัดการศึกษาที่เหมาะสมกับผู้เรียนกลุ่มต่างๆ ซึ่งทำให้ผู้เรียนเรียนรู้อย่างมีความหมาย เกิดทักษะ และนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงในชีวิต อีกทั้งยืดหยุ่นในการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี

จากการทำงานขับเคลื่อนการศึกษามาตรา 12 กับหน่วยงานภาคส่วนต่างๆ ทั้งในระดับชุมชน เครือข่ายศูนย์การเรียน และภาครัฐบาล มาอย่างต่อเนื่องเข้าสู่ปีที่ 6  ในปี 2562 มูลนิธิฯ ต้องการยกระดับการทำงาน โดยเปิด “ศูนย์การเรียน ซี วาย เอฟ” จ.นครพนม ซึ่งมีเป้าหมายในการสร้างนวัตกรรมการศึกษามาตรา 12 โดยออกแบบนวัตกรรมกระบวนการ “CPNEW Model” คือ Course หลักสูตรนอกระบบในรูปแบบ STEM และตามอัธยาศัยในรูปแบบ Online, Project การออกแบบการเรียนการสอนผ่านเทคนิคการเดินทาง (Field trip based learning : FBL) งานเทศกาล (Festival) งานวิจัย(Research), Network เครือข่ายสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ (บ้าน วัด โรงเรียน ท้องถิ่น รัฐ เอกชน มหาวิทยาลัย) และเครือข่ายศูนย์การเรียน, Elderly ส่งเสริมคลังสมองทางปัญญาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต, Workshop การจัดอบรมต่างๆ

ศูนย์การเรียน ซี วาย เอฟ ตั้งอยู่ในจังหวัดนครพนม ซึ่งเป็นพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษส่งผลให้สภาพสังคมเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดด ซึ่งอาจสร้างความเหลื่อมล้ำให้ประชาชนสูงขึ้น ดังนั้น ศูนย์การเรียนซี วาย เอฟ ซึ่งเป็นศูนย์การเรียนแห่งแรกในจังหวัดนครพนมที่มีรูปแบบการจัดการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย ตามโมเดล CPNEW ที่เน้นการออกแบบหลักสูตรได้อย่างยืดหยุ่นเพื่อพัฒนาทักษะและขีดความสามารถที่หลากหลายให้ตอบโจทย์กับบริบทในสังคมได้อย่างเท่าเทียม ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มผู้เรียนที่มีความสนใจเฉพาะทาง หรือกลุ่มผู้เรียนที่หลุดออกจากการศึกษาในระบบ เพราะมีภาระหน้าที่ในครอบครัวหรือได้รับผลกระทบทางสังคม โดยมีแนวคิดในการจัดการศึกษาที่ยึดตัวผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง และใช้กระบวกการเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติ (Active Learning) ที่เน้นพัฒนาทักษะสู่ศตวรรษที่ 21

อย่างไรก็ตาม ศูนย์การเรียนซี วาย เอฟ ตั้งอยู่บริเวณผืนที่นา แหล่งเกษตรกรรมของหมู่บ้านดอนม่วง ตำบลท่าค้อ อำเภอเมืองนครพนม ซึ่งอยู่บริเวณรอบนอกเขตการให้บริการของการไฟฟ้า ซึ่งทำให้ไม่มีเสาไฟฟ้าและสายไฟฟ้าลากผ่านศูนย์การเรียนฯ ดังนั้น จึงจำเป็นต้องเดินระบบสายไฟฟ้าจากถนนใหญ่เข้าสู่ศูนย์การเรียนฯ ด้วยตนเอง ในการก่อสร้างศูนย์การเรียนที่เป็นแหล่งนวัตกรรมทางการศึกษาในยุคของเทคโนโลยี อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า คอมพิวเตอร์ ระบบอินเตอร์เน็ต ฯลฯ จึงเป็นสิ่งที่จำเป็นและสำคัญอย่างมากในการอำนวยการเรียนรู้ในโลกที่ความรู้มีอยู่ทุกที่แม้แต่ในอากาศที่ต้องใช้เทคโนโลยีสื่อสารสนเทศในการเข้าถึงข้อมูล โดยการจัดทำโครงการ “เติมแสงสว่างคนเราให้เท่ากัน” ติดตั้งเสาไฟฟ้าเข้าสู่ศูนย์การเรียนซี วาย เอฟ จะช่วยอำนวยให้ศูนย์การเรียนฯ มีไฟฟ้าที่เสถียรในการอำนวยการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางที่ศูนย์การเรียนซี วาย เอฟ ได้วางแผนและตั้งเป้าหมายไว้

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อพัฒนาศูนย์การเรียนซี วาย เอฟ เป็นศูนย์นวัตกรรมทางการศึกษามาตรา 12 โดยเฉพาะในเรื่องการศึกษาออนไลน์ การศึกษาในศตวรรษที่ 21
  2. เพื่อให้ศูนย์การเรียนซี วาย เอฟ มีไฟฟ้าและระบบอินเตอร์เน็ตที่เสถียรในการอำนวยการจัดการเรียนการสอน รวมทั้งเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายกับอุปกรณ์ไฟฟ้าประกอบเรียนรู้

สถานที่ดำเนินการ

ศูนย์การเรียน ซี วาย เอฟ ตั้งอยู่ที่บ้านดอนม่วง ตำบลท่าค้อ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

งบประมาณ

ที่ รายการ จำนวน(หน่วย) ราคา/หน่วย จำนวน(บาท)
1 เสาไฟฟ้า 7 เมตร 22 ต้น 2,000 44,000
2 แร็ค + ลูกแร็ค 22 ชุด 120 2,640
3 สายไฟอลูมิเนียม 50 sq.mm. (500 เมตร) 2 เส้น 15,820 31,640
4 กำแพงกันดิน + เสาไฟ 59 เมตร 59 เมตร 2,000 118,000
5 ค่าแรงติดตั้งเสาไฟ + เดินสายไฟ 7,500
รวมทั้งสิ้น 203,780

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  1. ศูนย์การเรียน ซี วาย เอฟ มีความพร้อมทางระบบไฟฟ้าและอินเตอร์เน็ตในการจัดการเรียนการสอน โดยเฉพาะการเรียนการสอนออนไลน์
  2. ครูและผู้เรียนมีระบบไฟฟ้าและอินเตอร์เน็ตที่เสถียรในจัดการเรียนการสอน หรือในการค้นหาและเข้าถึงแหล่งข้อมูลการเรียนรู้ต่างๆ
  3. อุปกรณ์ไฟฟ้าประกอบเรียนรู้ต่างๆ มีระบบไฟฟ้าที่เสถียรรองรับซึ่งไม่ก่อให้เกิดความเสียหายหรือชำรุด

ภาพการเดินสายไฟชั่วคราวเข้าศูนย์การเรียนในปัจจุบัน

ภาพโครงสร้างพื้นฐานในศูนย์การเรียนซี วาย เอฟ
(อัพเดทงานก่อสร้างตั้งแต่เดือนมกราคม – กรกฎาคม 2562)

โครงสร้างพื้นฐาน ณ ศูนย์การเรียนซี วาย เอฟ กำลังค่อยๆพัฒนาตามกำลังที่มี แผนงานต่อไป คือ การวางเสาไฟฟ้าและสร้างกำแพง สำหรับเดินสายไฟและอินเตอร์เน็ต

อาคารสำนักงาน ที่ใช้ชั้น 2 เป็นหอพักนักเรียน และชั้นล่างเป็นห้องเรียน 2 ห้อง ซึ่งอีกห้องกำลังจะพัฒนาเป็นห้องสื่อการเรียนรู้ สำหรับจัดวางคอมพิวเตอร์และชั้นหนังสือ(ห้องสมุดชั่วคราว) และมีลานกิจกรรมเล่นกีฬาออกกำลังกายในตอนเย็น